Dom Maklerski ING Securities S.A.
800 120 120
Strona główna  > Depozyt

Depozyt

Inwestycje w instrumenty finansowe typu kontrakty terminowe i opcje obarczone są znacznym ryzykiem. Jednym z powodów podwyższonego ryzyka jest wykorzystywanie znacznej dźwigni finansowej w konstrukcji zabezpieczenia i konieczność utrzymywania w depozycie jedynie niewielkiej sumy pieniędzy w stosunku do wartości instrumentu finansowego.

Świadomość obowiązującego sposobu rozliczeń oraz umiejętność właściwego zarządzania pozwalają na minimalizację ryzyka. Ponieważ naszym celem jest wspomaganie inwestorów, szczególnie w tak trudnej materii, poniżej zamieszczamy krótki przewodnik po obowiązujących przepisach i narzędziach pozwalających na umiejętną redukcję ryzyka.

Uzupełnienie depozytu

Jeżeli wartość depozytu zabezpieczającego spadnie poniżej poziomu, stanowiącego 100% właściwego depozytu zabezpieczającego określonego przez KDPW_CCP (Izba Rozliczeniowa), Klient zobowiązany jest uzupełnić depozyt zabezpieczający. Podczas zamykania pozycji niezabezpieczonych po zakończeniu sesji uwzględniamy korzystną dla Klientów sytuację rynkową. Po otwarciu sesji giełdowej w dniu następnym uwzględniamy niezrealizowane zyski z otwartych pozycji według bieżącego kursu. Dzięki temu pozycje Klientów będą rzadziej zamykane, ponieważ Klienci będą mogli utrzymać pozycje w derywatach mimo przejściowo niekorzystnej sytuacji rynkowej. ING Securities nie pobiera wstępnego depozytu zabezpieczającego.

Środki pieniężne Klienta znajdujące się w depozycie oprocentowane są w wysokości 0,5% w skali roku. Naliczone odsetki są wypłacane po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.

W przypadku konieczności uzupełnienia przez Klienta depozytu zabezpieczającego do wymaganej wysokości, informujemy Klientów o tym fakcie w sposób określony w dyspozycji:

  • za pośrednictwem systemu internetowego
  • za pośrednictwem SMS.

Dyspozycję zmiany sposobu powiadamiania można złożyć w Module Makler lub telefonicznie.

Jeśli Klient nie uzupełni depozytu do rozpoczęcia sesji w następnym dniu, zamykamy otwarte pozycje.

Jeżeli w czasie trwania sesji nastąpi spadek depozytu zabezpieczającego poniżej poziomu 50% właściwego depozytu zabezpieczającego określonego przez KDPW_CCP, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta zamykamy otwarte pozycje w derywatach.

Powyższe kwestie uregulowane są zapisami Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie derywatów oraz zapisami par. 88-89 Regulaminu.

Materiały GPW i KDPW

Poniżej prezentujemy materiały edukacyjne i podstawowe informacje w zakresie instrumentów pochodnych notowanych na GPW w Warszawie. Materiały dostępne są w serwisie GPW i KDPW_CCP, dlatego nie mamy wpływu na sposób ich prezentacji i aktualność.Jeżeli zauważą Państwo nieprawidłowe działanie któregoś odnośnika, prosimy o powiadomienie nas za pomocą formularza kontaktowego.

  1. Opublikowane przez GPW materiały edukacyjne i podstawowe informacje:
  2. Wydane przez GPW przepisy obowiązujące w obrocie:
  3. Szereg publikowanych przez Giełdę informacji typu: standardy, statystyki, kalendarz obrotu i wiele innych:
  4. Informacje prezentowane przez KDPW_CCP o wysokości i sposobie wyliczania depozytu zabezpieczającego według metodologii SPAN
© 2015 ING Securities. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  • YouTube
  • RSS

ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. ING Securities SA jest uczestnikiem w systemie rekompensat, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), a ponadto jest członkiem Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz Izby Domów Maklerskich. ING Securities S.A. należy do Grupy ING, jednej z największych instytucji finansowych na świecie.

 

 

Realizacja: Internet Designers