Dom Maklerski ING Securities S.A.
800 120 120
Strona główna  > Depozyt

Depozyt

Inwestycje w instrumenty finansowe typu kontrakty terminowe, opcje i jednostki indeksowe obarczone są znacznym ryzykiem. Jednym z powodów podwyższonego ryzyka jest wykorzystywanie znacznej dźwigni finansowej w konstrukcji zabezpieczenia i konieczność utrzymywania w depozycie jedynie niewielkiej sumy pieniędzy w stosunku do wartości instrumentu finansowego.

Świadomość obowiązującego sposobu rozliczeń oraz umiejętność właściwego zarządzania pozwalają na minimalizację ryzyka. Ponieważ naszym celem jest wspomaganie inwestorów, szczególnie w tak trudnej materii, poniżej zamieszczamy krótki przewodnik po obowiązujących przepisach i narzędziach pozwalających na umiejętną redukcję ryzyka.

Uzupełnianie depozytu

Jeżeli wartość depozytu zabezpieczającego spadnie poniżej poziomu, stanowiącego 100% właściwego depozytu zabezpieczającego określonego przez KDPW, Klient zobowiązany jest uzupełnić depozyt zabezpieczający. ING Securities uwzględnia korzystną dla Klientów sytuację rynkową przy zamykaniu pozycji niezabezpieczonych po zakończeniu sesji. ING Securities po otwarciu sesji giełdowej w dniu następnym, uwzględni niezrealizowane zyski z otwartych pozycji wg bieżącego kursu. Dzięki temu pozycje Klientów będą rzadziej zamykane, ponieważ Klienci będą mogli utrzymać pozycje w derywatach mimo przejściowo niekorzystnej sytuacji rynkowej. ING Securities nie pobiera wstępnego depozytu zabezpieczającego. Środki pieniężne Klienta znajdujące się w depozycie oprocentowane są w wysokości 0,5% w skali roku. Naliczone odsetki są wypłacane po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.

W przypadku konieczności uzupełnienia przez Klienta depozytu zabezpieczającego do wymaganej wysokości, ING Securities S.A. przekazuje Klientowi żądanie uzupełnienia depozytu zabezpieczającego w  następujący sposób:

  • za pośrednictwem platformy transakcyjnej (dotyczy Klientów posiadających dostęp), albo
  • zgodnie z dyspozycją Klienta, za pośrednictwem telefonu lub SMS. Dyspozycję taką można złożyć telefonicznie w Centrum Obsługi Telefonicznej.

W przypadku nie uzupełnienia depozytu przez Klienta, ING Securities S.A. zamyka otwarte pozycje Klienta.

Jeżeli w czasie trwania sesji nastąpi spadek depozytu zabezpieczającego poniżej poziomu 50% właściwego depozytu zabezpieczającego określonego przez KDPW, ING Securities S.A na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta może zamknąć otwarte pozycje w derywatach.

Powyższe kwestie uregulowane są zapisami pkt. 4-6 Umowy o świadczenie usług w zakresie derywatów oraz par. 88-89 Regulaminu.

Informacje GPW i KDPW

Wszystkie informacje odnoszą się do aktów prawnych lub plików znajdujących się w serwisach internetowych właściwych instytucji, czyli: Giełdy Papierów Wartościowych i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie. Nie mamy wpływu na sposób prezentacji jak i nazewnictwo plików używanych w tych serwisach, dlatego jeżeli zauważą Państwo nieprawidłowe działanie któregoś odnośnika prosimy o powiadomienie nas za pomocą formularza kontaktowego, a hiperłącze zostanie możliwie szybko zaktualizowane.

  1. Opublikowane przez Giełdę materiały edukacyjne:
  2. Wydane przez Giełdę Papierów Wartościowych przepisy obowiązujące w obrocie:
  3. Szereg publikowanych przez Giełdę informacji typu: standardy, statystyki, kalendarz obrotu i wiele innych:
  4. „Informacja o wysokości depozytów zabezpieczających oraz innych parametrów ryzyka (pełna)” – plik MS Excel o tej nazwie dostępny w serwisie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, aktualizowany wieczorem po sesji.
  5. „Arkusz do obliczania minimalnych wstępnych depozytów zabezpieczających” – plik MS Excel o tej nazwie dostępny w serwisie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, aktualizowany wieczorem po sesji. Przydatny szczególnie przy otwieraniu lub utrzymaniu pozycji skorelowanych. Pozwala szybko i w łatwy sposób obliczyć wysokość depozytu zabezpieczającego dla wszystkich rodzajów derywatów znajdujących się na jednym rachunku inwestycyjnym.

Nagrody

  Wysokie miejsce
w rankingu biur maklerskich Pulsu Biznesu z 3.02.2015 r.
  2-gie miejsce
w rankingu biur maklerskich Gazety Finansowej w 2014 r.

© 2015 ING Securities. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  • YouTube
  • RSS

ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. ING Securities SA jest uczestnikiem w systemie rekompensat, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), a ponadto jest członkiem Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz Izby Domów Maklerskich. ING Securities S.A. należy do Grupy ING, jednej z największych instytucji finansowych na świecie.

 

 

Realizacja: Internet Designers