Dom Maklerski ING Securities S.A.
800 120 120
Strona główna  > Edukacja > Słownik

Słownik

W Domu Maklerskim ING szczególną wagę przykładamy do pomocy naszym Klientom. Wielu inwestorów to doświadczeni giełdowi gracze, którzy oczekują od nas jedynie profesjonalnej obsługi i błyskawicznej realizacji zleceń. Klienci o zasobniejszych portfelach oczekują na pomoc ze strony maklera lub analityka. Nie zapominamy jednak także o początkujących inwestorach, którzy na giełdzie stawiają dopiero pierwsze kroki – wiemy jak ważna jest giełdowa edukacja, dlatego też staramy się dzielić naszą wiedzą i doświadczeniem.

Na potrzeby naszych Klientów stworzyliśmy Słownik terminów związanych z giełdą i rynkiem kapitałowym. Zapraszamy do korzystania z tego Słownika, zapraszamy także do jego aktywnego współtworzenia. Jeżeli w naszym Słowniku brakuje interesującego Państwa terminu, prosimy o wpisanie go do poniższego formularza i przesłanie do nas wraz z adresem e-mail. Słownik zostanie uzupełniony o zgłoszone wyrażenie, o czym poinformujemy Państwa mailem.


 • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

  Najwyższy organ spółki akcyjnej, decydujący o najważniejszych sprawach dotyczących jej działania i przyszłości. Posiadacze akcji decydują podczas zgromadzenia między innymi o podziale zysków wypracowanych przez spółkę między siebie.

 • Walor

  Inaczej papier wartościowy, akcja

 • Warrant

  Instrument pochodny, upoważniający jego właściciela do kupna lub sprzedaży, określonej liczby udziałów przedsiębiorstwa, po ustalonej cenie i w określonym terminie. Główna różnica pomiędzy warrantem a opcją polega na tym, iż wielkość emisji warrantów jest stała, a ich wystawcą jest tylko jeden podmiot. W przypadku opcji wystawcą może być każdy inwestor. Warranty mogą być wystawione na akcje, indeksy giełdowe czy kursy walut obcych. Rozróżniamy warranty call (kupna) i warranty put (sprzedaży).

 • WARSET

  System informatyczny obsługujący Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie od 17 listopada 2000 roku do 12 kwietnia 2013 roku. Od 15 kwietnia 2013 roku zastąpiony przez system notujący UTP.

 • Wartosc ksiegowa spolki

  Wartość księgowa spółki to różnica pomiędzy aktywami i zobowiązaniami spółki. Wartość księgowa jest równa wartości kapitału własnego, nazywana jest również majątkiem spółki. Aktualna wartość księgowa spółek podawana jest np. na stronie www.gpw.com.pl

 • Wartość czasowa opcji, wartość w czasie

  Jest to część wartości opcji, która kierowana jest przez oczekiwania inwestorów, iż sytuacja na rynku rozwinie się zgodnie z oczekiwaniami
 • Wartość opcji

  To suma jej wartości wewnętrznej i wartości w czasie (time value).
 • Wartość wewnętrzna opcji

  Jest to różnica pomiędzy ceną wykonania i bieżącą ceną rynkową instrumentu bazowego. Inaczej: wartość wewnętrzna to wyższa z dwóch wielkości zera oraz wartości, jaką otrzymalibyśmy w wypadku natychmiastowego wykonania opcji.
 • WDC

  Określenie ważności zlecenia. WDC - Ważne do czasu. 

  Inwestor składający takie zlecenie określa z dokładnością do 1 sekundy, jak długo zlecenie ma być ważne na giełdzie. Po tym czasie, jeżeli nie zostanie zrealizowane, wygasa. Zlecenie z takim określeniem ważności można składać tylko na bieżącą sesję.

 • Weksel

  Weksel - rodzaj papieru wartościowego, imiennego lub na zlecenie, w którym wystawca weksla (trasant) zobowiązuje się bezwarunkowo, że inna osoba (trasat) dokona na rzecz odbiorcy weksla (remitenta) zapłaty określonej sumy pieniężnej (weksel trasowany), albo sam przyrzeka, że zapłaci sumę wekslową odbiorcy weksla (weksel własny, sola weksel). Przy wekslu własnym wystawca jest głównym dłużnikiem odbiorcy weksla - odwrotnie niż przy wekslu trasowanym, gdzie dłużnikiem głównym jest trasat, który przyjął weksel (jako akceptant), a dłużnikiem ubocznym wystawca, który odpowiada w razie niewypłacalności dłużnika głównego.

 • Wezwanie na sprzedaż akcji

  Zgodnie z polskim prawem o publicznym obrocie papierami wartościowymi, jeśli ktoś zamierza kupić w obrocie wtórnym np. w okresie krótszym niż 60 dni liczbę akcji zapewniającą mu co najmniej 10 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, to musi to zrobić w formie publicznego wezwania do sprzedaży lub zamiany akcji.
 • Wibor

  WIBOR - (Warsaw Interbank Offered Rate) - stopa oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym określana codziennie na podstawie ofert 13 banków. Określa po jakim koszcie inne banki pożyczają złote polskie między sobą. Stopa WIBOR jest bazą do oprocentowań kredytów udzielanych przez banki swoim klientom. Dany bank dolicza do stawki WIBOR swoją marżę i w ten sposób klient (osoba fizyczna bądź firma) otrzymuje finalny koszt swojego kredytu. Stopa WIBOR nie jest ustalana administracyjnie i niezależny od jednego banku - jest wyznaczana przez czynniki ekonomiczne a więc obiektywne.

 • Widełki

  Dopuszczalne wahanie kursu, określona dla poszczególnych papierów wartościowych maksymalna zmiana kursu w stosunku do kursu odniesienia. Na GPW funkcjonują 2 rodzaje widełek: statyczne i dynamiczne.

  Widełki statyczne są ustalone na podstawie kursu odniesienia. Dla fazy przed otwarciem i na otwarcie jest to kurs zamknięcia z poprzedniej sesji. Po otwarciu notowań, kurs otwarcia staje się kursem odniesienia dla widełek statycznych na sesję giełdową.

  Widełki dynamiczne ustalane są ustalane na bieżąco od kursu ostatniej transakcji. Zmieniają się dynamicznie po każdej zmianie kursu.

  Jeżeli w trakcie notowań zostanie złożone zlecenie wykraczające poza widełki statyczne, nastąpi zawieszenie notowań i odrzucenie niezrealizowanej części zlecenia.

 • WIG-20

  Indeks opisujący stan koniunktury największych spółek notowanych na GPW, jest obliczany na podstawie wartości portfela akcji 20 spółek z rynku podstawowego, wybieranego i aktualizowanego z uwzględnieniem dwóch kryteriów – wielkości obrotu i wartości rynkowej spółek; jest to indeks typu cenowego, tzn., że nie uwzględnia dochodów z dywidendy i prawa poboru.
 • WIG (Warszawski Indeks Giełdowy)

  Główny indeks warszawskiej GPW, przy obliczaniu którego brane są pod uwagę zmiany cen wszystkich spółek notowanych na rynku podstawowym; jest indeksem typu dochodowego, tzn. uwzględnia on oprócz kursów akcji również dywidendy i prawa poboru
 • WiN

  Ważne do pierwszego wykonania (WiN). Jeżeli jest to zlecenie z limitem, jest ważne do momentu zawarcia pierwszej transakcji z nim związanej, jednak nie dłużej niż do końca fazy przyjmowania zleceń na otwarcie następnej sesji. Jeżeli jest to zlecenie z limitem aktywacji jest ważne do momentu zawarcia pierwszej transakcji z nim związanej. Zlecenie takie umożliwia kupno lub sprzedaż chociaż części akcji, na które opiewa. Jeżeli zostanie zrealizowane tylko częściowo, pozostała, niezrealizowana część zostaje natychmiast anulowana.

 • WMIN

  Zlecenie (Wmin) z warunkiem minimalnej wielkości wykonania. W zleceniach tych określana jest minimalna ilość akcji jaka musi być zrealizowana. W przypadku częściowej realizacji zlecenia jego niezrealizowana część trafia do arkusza zleceń i staje się zleceniem bez warunku (Wmin). W sytuacji gdy brak jest w arkuszu zleceń odpowiedniej przeciwnej oferty, która umożliwia realizację zlecenia w co najmniej minimalnej, określonej w zleceniu ilości, to jest ono odrzucane. Zlecenia z takim warunkiem mogą być składane w czasie dogrywki oraz notowań ciągłych.

 • WNF

  Określenie ważności zlecenia. WNF - Ważne na fixing. 

  Zlecenie jest ważne do końca najbliższej fazy przed otwarciem lub przed zamknięciem lub równoważenia. Przyjmowane w każdej fazie, ale aktywne tylko na zamknięciu lub otwarciu. Jeżeli zlecenie zostanie złożone w trakcie notowań ciągłych i nastąpi równoważenie, zlecenie będzie brało udział w tym równoważeniu. Niezrealizowana część na fixingu jest automatycznie anulowana. Wszystkie zlecenia z określeniem ważności WNF są anulowane po zakończeniu sesji.

 • WNZ

  Określenie ważności zlecenia. WNZ - Ważne na zamknięcie.

  Zlecenie z takim określeniem ważności jest przyjmowane podczas każdej fazy sesji, ale bierze udział tylko na zamknięciu. Niezrealizowana część jest usuwana po zamknięciu. Zlecenie jest ujawniane w arkuszu zleceń w momencie rozpoczęcia fazy przez zamknięciem, z zachowaniem priorytetu czasu z momentu złożenia zlecenia.

 • Wolumen

  To liczba akcji lub innego rodzaju instrumentów, które zmieniły właścicieli w trakcie sesji giełdowej.

 • Wskaźniki analityczne

  Wszelkie wskaźniki i oscylatory zostały stworzone z myślą pomocy w identyfikowaniu stanów rynku i generowaniu odpowiednich sygnałów. Jakość sygnałów zależna jest od dobranych parametrów (np. długość średniej). Istnieje też niebezpieczeństwo generowania fałszywych sygnałów w różnych stanach rynku np. oscylatory wykupienia - wyprzedania na silnie trendowych rynkach przedwcześnie dają sygnały do zamykania pozycji. Znowu sygnały oparte na przebiciu średnich dają często mylne sygnały w trendach horyzontalnych.
 • Wskaźnik płynności bieżącej

  Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa bieżące / pasywa bieżące
  Wskaźnik płynności bieżącej, zwany też wskaźnikiem płynności III stopnia - obliczamy go, dzieląc wartość wszystkich aktywów bieżących (obrotowych) przez wartość bieżących pasywów. W bilansie zgodnym z obecną ustawą o rachunkowości aktywa obrotowe są wydzielone jako odrębna pozycja (wcześniej do majątku obrotowego należało dodać czynne rozliczenia międzyokresowe). Pasywa bieżące to zobowiązania krótkoterminowe, czyli te, które przypadają do zapłacenia w analizowanym okresie, powiększone o krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe bierne.
 • WuA

  zlecenie wykonaj lub anuluj (WuA) - zlecenie takie składa inwestor, który chce kupić lub sprzedać określoną liczbę akcji i nie chce, aby jego zlecenie było realizowane w częściach, w kilku transakcjach. Takie zlecenie musi być zrealizowane w całości, a jeżeli jest to niemożliwe, traci ważność.

 • WUJ

  Wielkość (wolumen) ujawniania. W zleceniach tych określana jest całkowita ilość akcji w zleceniu oraz ilość jaka będzie widoczna w arkuszu zleceń (minimum 10). Zlecenia te składać można w każdej fazie sesji. W fazie przed otwarciem, przed zamknięciem, w trakcie równoważenia ukryta liczba akcji nie bierze udziału w określaniu Teoretycznego Wolumenu Otwarcia (TWO).

 • Wykres liniowy (zamknięcia)

  Wykres liniowy to pojedyńcza linia przedstawiająca ceny zamknięcia dla poszczególnych dni. Daty uwidocznione są na osi X, a poziomy cen os osi Y Zaletą wykresów liniowych jest ich prostota oraz przejrzysty łatwy do zrozumienia obraz kształtowania się cen papieru wartościowego.
 • Wykres świecowy

  Wykres świecowy podobnie jak wykres słupkowy przedstawia ceny: otwarcia, maksymalną, minimalną i zamknięcia. Wykres świecowy składa się z korpusu który łączy obszar pomiędzy kursem otwarcia , a kursem zamknecia. Gdy korpus ma kolor czarny, oznacza to że, kurs zamknięcia był niższy niż kurs otwarcia. W przypadku , gdy kurs zamknięcia jest wyższy od kursu otwarcia, korpus ma kolor biały. Świeca może posiadać niewielkie cienkie linie powyżej i/lub ponizej swojego korpusu. Linie te noszą nazwę cieni i oznaczają maksymalne oraz minimalne kursy osiągnięte w czasie danej sesji. Cień powyżej korpusu świecy oznacza kurs maksymalny, podczas gdy cień poniżej korpusu świecy oznacza kurs najnizszy. To właśnie te cienie powodują pojawienie się obrazu świecy z knotem (knotami).
 • Wykres typu bar

  Wykres słupkowy przedstawia ceny: otwarcia, maksymalną, minimalną i zamknięcia dla danego papieru. Wierzchołek każdego słupka oznacza najwyższą cenę jaką osiągnął papier w danym okresie, zaś jego podstawa oznacza najniższą cenę w tym samym okresie. Cenę zamknięcia, oznaczają cenę po której zawarto ostatnią tranzakcję w danym okresie, uwidacznia się za pomocą znacznika po prawej stronie słupka, natomiast cenę otwarcia uwidacznia się znaczkiem po lewej stronie słupka.
© 2015 ING Securities. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 • YouTube
 • RSS

ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. ING Securities SA jest uczestnikiem w systemie rekompensat, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), a ponadto jest członkiem Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz Izby Domów Maklerskich. ING Securities S.A. należy do Grupy ING, jednej z największych instytucji finansowych na świecie.

 

 

Realizacja: Internet Designers